Joan edukira

Euskara-ikastaroetarako ordezkapen dirulaguntzak. (2017 - 1. seihilekoa)

IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

LABURPENA
Xedea

Ordezkapen dirulaguntzak IVAPek ematen dizkie Lankidetza Hitzarmena sinatuta daukaten udalei eta mankomunitateei, euskara ikastaroetara doazen langileen ordezkapenak ordaintzen laguntzeko.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko udalak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskal autonomia-erkidegoko udaletxea izatea egiaztatzeko | Euskal Autonomia Erkidegoko udala izatea
 • Mankomunitateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztatzeko | Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea
Betekizunak eta merezimenduak
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.
  Eskabidean dagokion erantzukizunpeko adierazpena markatu behar da.

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea. Informazio xehatua

  Eskabidean, dagokion erantzukizunpeko adierazpena markatu behar da. 
  Beste laguntzarik jaso ez dela aitortuz gero, ez dago dokumentaziorik aurkeztu beharrik.
  Bestelako finantziazio-iturriren bat eduki edo eskatuz gero, "Beste finantziazio-iturriak" inprimakia aurkeztu behar da eskabidearekin batera.

Aurrekontuko zuzkidura
155000
Aplikatu beharreko araudia
Deitzen duen erakundea
 • IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea > IVAPeko Zuzendaritza
Ebazten duen erakundea
 • IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea > IVAPeko Zuzendaritza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

  Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  Ordezkapena egiteko bitarteko funtzionarioa edo aldi baterako lan kontratuko langilea izendatzen bada:

  I. Eranskina behar bezala beteta.

  •Ordezkoek lanpostuaren hizkuntza eskakizuna gaindituta dutelako ziurtagiria, beti ere lanpostuaren derrigortasun data iraungita badago.

  •Bitarteko funtzionarioaren izendapenaren edo egindako lan kontratuaren fotokopia. Bertan iraupena ere zehaztu behar da.

  Administrazio kontratuaren bidezko ordezkapenak badira:

  II.Eranskina behar bezala beteta.

  •Lanpostuaren eginkizunak egiteko kontratatu den enpresaren izena.

  •Klausula adiministratibo eta teknikoen pleguen fotokopiak.

  •Kontratuaren fofokopia.

  •Kontratua txikia balitz, kontratuaren eta pleguen fotokopien ordez, fakturaren fofokopia eta erakundearen udal idazkariaren ziurtagiria. Horretan egiaztatu beharko da gastuta onartuta dagoela eta adierazi kontratu hori zein eginkizun betetzeko egin den.

  Bi kasuetan, helburu berbera duten beste dirulaguntza batzuk eskatu edo jaso bada, horiei buruzko agiriak ere aurkeztu behar dira.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketarik gabe
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua, Administrazio-errekurtsoak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Berrikusteko errekurtso berezia

  Zer egintzen aurka jartzen da?

  Erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpen irmoen aurka, hauetako egoeraren bat gertatzen denean:

  1. Espedientean sartutako dokumentuen eraginez, egitezko errakuntza gertatzea ebazpena ematerakoan.
  2. Gaia ebazteko funtsezko balioa duten agiriak agertzea, eta, agiri horiek, ebazpena eman ondoren agertu arren, agerian uztea errakuntza dagoela errekurritutako ebazpenean.
  3. Ebazpenean funtsezko eragina izatea ebazpenaren aurretik edo ondoren epai irmo baten bidez faltsutzat jotako dokumentu edo lekukotzek.
  4. Prebarikazio, funtzionario-eroskeria, indarkeria, iruzurrezko azpikeria edo bestelako jokabide zigorgarri baten ondorioz ematea ebazpena, eta epai irmo batek hala aitortzea.

  Zer organotan jartzen da?

  Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegian.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  1. kasuan, lau urte, aurkaratutako ebazpena jakinarazten zaizun egunetik hasita.

  Gainerako kasuetan, epea hiru hilabetekoa izango da, dokumentuak ezagutzen direnetik edo epaia irmo bihurtzen denetik hasita.

  Zer epe dauka Epaitegiak ebazteko?

  Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten, errekurtsoa ezetsitzat joko da.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

IVAP - Euskalduntze Zerbitzua

Telefono bidezko arreta:

Ordutegia

Astelehenetik ostiralera, 8:30etik  14:30era.

Telefono zenbakia  945017632

Kodea
0150502

Euskadi, auzolana